Home ΙΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Σύγχρονη και αποτελεσματική Αστυνομία 

Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013

Απαιτεί τον ανασχεδιασμό της οργάνωσης της Αστυνομίας, για να καταστεί πιο αποτελεσματική και να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής. Η Κυπριακή Αστυνομία είναι δέσμια ενός μοντέλου, το οποίο ανάγεται στη δεκαετία του  ’60  και  το  οποίο  στερεί  την  Αστυνομία  από  τη  δυνατότητα,  με  τη  σωστή αξιοποίηση των μελών της, να εξασφαλίζει την ασφάλεια του κοινωνικού συνόλου και να παρεμβαίνει αποτελεσματικά προλαμβάνοντας τις κοινωνικές απαιτήσεις και τα γεγονότα. Η εκπόνηση αναλυτικής μελέτης η οποία θα βασίζεται στους πιο κάτω άξονες πολιτικής και όχι μόνο θα αποτελέσει βασικό εργαλείο για την επιλογή του μοντέλου μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής Αστυνομίας.

 1. Με την υιοθέτηση νέων και σύγχρονων μεθόδων διεύθυνσης και διοίκησης, την αναδιοργάνωση και συγχώνευση κάποιων τμημάτων, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της και τη βελτίωση των διευθυντικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των   στελεχών   της   Αστυνομίας, θα ενισχυθεί η επιχειρησιακή δυνατότητα της Αστυνομίας και η επιτυχής ανταπόκριση στις προκλήσεις της εποχής μας. Ειδικότερα προτείνουμε:
  1. Αλλαγή στη διοικητική δομή και λειτουργία της Αστυνομίας με την περισσότερη ευελιξία και συνοχή στη σκέψη, την εισαγωγή κινήτρων και τη δημιουργία αποτελεσματικότερων καναλιών επικοινωνίας.
  2. Αποκέντρωση εξουσιών και αρμοδιοτήτων με τη συγχώνευση ή κατάργηση κάποιων τμημάτων.
  3. Μια σύγχρονη Αστυνομία πρέπει να συνάδει με τη διοικητική δομή της χώρας. Ειδικότερα το αρχηγείο της Αστυνομίας θα αποτελεί καθαρά επιτελικό και συντονιστικό  όργανο  και  οι  ∆ιευθύνσεις   θα  λειτουργούν  ως  επαρχιακό αρχηγείο και θα έχουν υπό την πλήρη ευθύνη τους την αστυνόμευση των περιφερειών, έτσι ώστε στις περιφέρειες να εξασφαλίζεται η ύπαρξη πεζών και εποχούμενων περιπολιών σε 24ωρη βάση, και την εμπέδωση της ασφάλειας στους πολίτες.
  4. Καλύτερη αξιοποίηση των μελών της με την ανακατανομή καθηκόντων, την απαλλαγή των αστυνομικών από μη αστυνομικής φύσεως καθήκοντα και την εφαρμογή της εναλλαξιμότητας σε ορισμένες υπηρεσίες ή τμήματα, όπως Μετανάστευσης, Τροχαία, Καταπολέμηση Ναρκωτικών, Ουλαμό Πρόληψης Εγκλημάτων, ΚΥΠ και άλλα.
  5. Μείωση  της  γραφειοκρατίας  και  απλοποίηση  διαδικασιών  έτσι  ώστε  να εξυπηρετείται καλύτερα ο πολίτης, να αναλώνεται λιγότερος χρόνος στη διεκπεραίωση μη αστυνομικών καθηκόντων (π.χ. επιδόσεις κλήσεων) και να επενδύεται περισσότερος χρόνος στην πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος.
  6. Βελτίωση των διευθυντικών δεξιοτήτων των στελεχών της, των προσόντων και επαγγελματικών ικανοτήτων, την αλλαγή του πλαισίου εκπαίδευσης και ανέλιξης στις διευθυντικές θέσεις και την ταυτόχρονη λήψη μέτρων βελτίωσης της διοικητικής επάρκειας τους.
 2. Περιορισμός  της  «κρατοκεντρικής»  αντίληψης  που  επικρατεί  σήμερα  στη διαδικασία διορισμού, προαγωγών και μεταθέσεων στην Αστυνομία. Η υιοθέτηση ενός συστήματος που θα κατοχυρώνει την αξιοκρατία και την αρχή της καταλληλότητας στους   διορισμούς,   τις   προαγωγές   και   τις   μεταθέσεις,   η θεσμοθέτηση αντικειμενικών κριτηρίων αξιολόγησης των μελών της, καθώς και η προσφορά κινήτρων   απόδοσης   κατά   την   εκτέλεση   των   επιχειρησιακών καθηκόντων.
 3. H καταπολέμηση του ρουσφετιού και η εκρίζωση της κομματικοκρατίας από την Αστυνομία και η θεσμοθέτηση αξιοκρατικών και αντικειμενικών διαδικασιών αξιολόγησης, διορισμού και προαγωγής στην Αστυνομία, προστατεύει την αξιοπρέπεια των μελών της και αυξάνει την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα. Η εισαγωγή μετρήσιμων κριτηρίων επιλογής στην Αστυνομία έγινε κατά τρόπο επιλεκτικό και χωρίς επιστημονική μελέτη, με αποτέλεσμα να περάσει σε δεύτερη μοίρα η αστυνόμευση και η άσκηση του αστυνομικού καθήκοντος. Απαιτείται η εφαρμογή ενός συστήματος που θα συνδυάζει τις εμπειρίες από την άσκηση των αστυνομικών καθηκόντων και το βαθμό επικινδυνότητας με τις γνώσεις και την αξιοποίηση των προσόντων. Η εισαγωγή ακαδημαϊκών προσόντων ως απαιτούμενο για τις θέσεις της Ανώτερης και Ανώτατης Ηγεσίας αποτελεί ζήτημα το οποίο θα πρέπει να μελετηθεί στα πλαίσια της ανάγκης αξιοποίησης στις θέσεις αυτές των πλούσιων αστυνομικών εμπειριών και σχετικών επιστημονικών γνώσεων. Ειδικότερα προτείνουμε:
  1. Την εκπόνηση επιστημονικής μελέτης αναφορικά με τα κριτήρια εισδοχής και αξιολόγησης κατά τις προαγωγές στην Αστυνομία, ούτως ώστε να επιβραβεύεται η ικανότητα και αποτελεσματικότητα των μελών της στην άσκηση του καθήκοντος και ειδικότερα η συμμετοχή τους σε επικίνδυνες ή δύσκολες αποστολές.
  2. Tην ανάδειξη αντικειμενικών κριτηρίων και τον περιορισμό στο ελάχιστο δυνατό της υποκειμενικής κρίσης στις διαδικασίες προφορικής εξέτασης.
  3. Την καθιέρωση συγκρίσιμων κριτηρίων αξιολόγησης για όλους τους υποψηφίους στο στάδιο της προφορικής εξέτασης, που θα αποσκοπούν στην αξιολόγηση της προσωπικότητας, της ευθυκρισίας, των ηγετικών/διοικητικών δεξιοτήτων και της ικανότητας άσκησης του καθήκοντος κατά τρόπο που να υπόκειται στον απαιτούμενο έλεγχο.
 4. Η ενίσχυση της εμπιστοσύνης του πολίτη στην Αστυνομία, η αναβάθμιση της εκπαίδευσης των αστυνομικών και η προστασία της τιμής και της αξιοπρέπειας των μελών της, αποτελούν τις βασικές προτεραιότητές μας στην προσπάθεια αποκατάστασης του κύρους και της αποτελεσματικότητάς της.
  1. Πολιτική Εκπαίδευσης: Επενδύουμε πολλά στην εκπαίδευση και την παιδεία, γενικά των Αστυνομικών, εν όψει του αναβαθμισμένου ρόλου του σώματος τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Επενδύουμε στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, επιμόρφωσης και εξειδίκευσης των μελών της Αστυνομίας, καθώς και στην αναδιοργάνωση και αναβάθμιση της Αστυνομικής Ακαδημίας στην οποία θα παρέχονται υψηλού επιπέδου σπουδές με τη διαίρεση της σε τρεις σχολές ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης και τη στελέχωση της με προσοντούχο προσωπικό:
   1. Σχολή Αστυφυλάκων: Αποστολή της η εκπαίδευση των δοκίμων Αστυφυλάκων.
   2. Σχολή Αξιωματικών: Αποστολή της η εκπαίδευση των ∆οκίμων Υπαστυνόμων. Η σχολή θα είναι ισότιμη με τις σχολές άλλων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και τις Παραγωγικές Σχολές του Στρατού και οι υποψήφιοι θα εισάγονται με βάση τις εισαγωγικές εξετάσεις για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
   3. Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης: Αποστολή της η συνεχής μετεκπαίδευση, επιμόρφωση και εξειδίκευση των μελών της Αστυνομίας.

    Η βασική εκπαίδευση των νέων μελών της Αστυνομίας πρέπει να αναβαθμιστεί ποιοτικά και πρακτικά, με την ενδυνάμωση της εκπαίδευσης σε θέματα πρακτικής εφαρμογής, ώστε ο νέος αστυνομικός να μπορεί να αντεπεξέλθει αποτελεσματικά στην αποστολή του, με απόλυτο σεβασμό στα δημοκρατικά θέσμια και στα ανθρώπινα δικαιώματα.
  2. Συμφιλίωση με τον πολίτη: Η συμφιλίωση του αστυνομικού με τον πολίτη, είναι βασική προϋπόθεση αντιμετώπισης των νέων προβλημάτων που συνδέονται με την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής. Γι’ αυτό προτείνουμε:
   1. Αναβάθμιση και εντατικοποίηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης των αστυνομικών, με αντικείμενο το σεβασμό και την προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη, καθώς και σε θέματα κοινωνικής συμπεριφοράς και ψύχραιμης αντιμετώπισης των φαινομένων βίας και κοινωνικής αντίδρασης.
   2. Τη λήψη μέτρων για την εξυπηρέτηση του πολίτη, όπως είναι ο περιορισμός της γραφειοκρατίας, η συντόμευση των διαδικασιών υποβολής παραπόνων ή καταγγελιών και η τυποποίηση και απλούστευση των διαφόρων έντυπων αιτήσεων που αφορούν τους πολίτες, περιλαμβανομένης της εξυπηρέτησης του από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, καθώς και για την εξυπηρέτηση και διευκόλυνση των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των ψυχικά ασθενών.
   3. Την αναβάθμιση των Κέντρων Επικοινωνίας, που θα προσφέρουν στους πολίτες, με τη χρήση των μέσω κοινωνικής δικτύωσης, τη δυνατότητα να λαμβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία αστυνομικού ενδιαφέροντος, να καταγγέλλουν ενέργειες ή παραλείψεις αστυνομικού οργάνου και να υποβάλλουν παράπονα σχετικά με τη λειτουργία του σώματος.
   4. Την πρόσβαση του πολίτη, μέσω του διαδικτύου, σε στατιστικά στοιχεία αναφορικά με το έγκλημα κατά δρόμο και περιοχή, το οποίο θα βοηθήσει τις τοπικές κοινωνίες να ελέγξουν την απόδοση της αστυνομίας με αποτέλεσμα να βελτιώνεται η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα της.
   5. Την επέκταση και αναθεώρηση των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης της Παραβατικότητας και της ενεργότερης συμμετοχής του πολίτη στην πρόληψη του εγκλήματος, (α) με τη λήψη από τον πολίτη ουσιαστικών πρωτοβουλιών και μέτρων ώστε να αποφύγει την θυματοποίηση του, (β) την ενεργό συμμετοχή του κατά την εφαρμογή πολιτικών σε ορισμένες περιοχές, (γ) με την λήψη μέτρων για την εξάλειψη των ευκαιριών που ευνοούν τη δράση του εγκληματία ή με την καταπολέμηση των κοινωνικών παραγόντων που ευνοούν την εξώθηση κάποιων προς το έγκλημα και (δ) την προώθηση προγραμμάτων για τη στήριξη οικογενειών και παιδιών που έχουν εμπλακεί στην περιπέτεια των ουσιών εξάρτησης και τα οποία μπορούν να χρηματοδοτηθούν από την ΕΕ στο πλαίσιο κοινοτικών προγραμμάτων για τον κοινοτικό αποκλεισμό.
  3. Θεσμική θωράκιση της Αστυνομίας κατά της διαφθοράς και σύσταση Ανεξάρτητης Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων. Η σύσταση ενός αμερόληπτου, αντικειμενικά αδέκαστου και αποτελεσματικού οργάνου, που θα διερευνά θέματα διαφθοράς, διαπλοκής και βάναυσης συμπεριφοράς των αστυνομικών, που θα βελτιώνει στη συνείδηση των πολιτών την αξιοπιστία της Αστυνομίας και θα προστατεύει την τιμή και την αξιοπρέπεια των μελών της. Πιο συγκεκριμένα η Υπηρεσία αυτή θα ελέγχει αδικήματα όπως την ενεργητική και παθητική δωροδοκία, κατάχρηση εξουσίας, υποθέσεις πλαστογραφίας, νόθευση εγγράφων, αθέμιτη συμμετοχή σε διαγωνισμούς, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου.
Επιστροφή

© Copyright 2024, ionasnicolaou.eu, All Rights Reserved
Design & Development by Network Solutions LTD