Home ΙΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως για τη σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς 

Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2019

Θεωρώντας ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς αποτελεί καθοριστικής σημασίας παράγοντα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος, την αποτελεσματική και χρηστή λειτουργία των θεσμών, καθώς και τη βελτίωση του επαγγελματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος, η Κυβέρνηση προχώρησε σήμερα σε μια ριζική αλλαγή στον τρόπο αντιμετώπισης του φαινομένου.

Το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη σημερινή συνεδρία του ενέκρινε τη σύσταση και λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς. Με βάση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, προωθείται η εγκαθίδρυση μιας ανεξάρτητης αρχής, αρμόδιας για την ανάληψη των αναγκαίων ενεργειών για τη διασφάλιση της συνεκτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δράσεων των υπηρεσιών του δημοσίου, του ευρύτερου δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα σε θέματα πρόληψης και καταπολέμησης της διαφθοράς, στα πρότυπα των Συστάσεων της Επιτροπής GRECO.

Η Αρχή, η οποία θα αποτελείται από ένα Επίτροπο Διαφάνειας και δύο Βοηθούς, θα ενεργεί και ως υπηρεσία για τον συντονισμό της καταπολέμησης της απάτης, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), διευκολύνοντας την αποτελεσματική συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, περιλαμβανομένων και πληροφοριών επιχειρησιακού χαρακτήρα, με την OLAF.

Πρέπει να σημειωθεί ότι για το νομοσχέδιο που αφορά τη σύσταση και λειτουργία της, πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2017 ευρεία δημόσια διαβούλευση, τόσο γραπτή όσο και προφορική, με παρουσίαση του νομοσχεδίου στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς. Στη συνέχεια, έτυχε νομοτεχνικού ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία. Η Αρχή, θα έχει μεταξύ άλλων εξουσία να διερευνά, είτε αυτεπάγγελτα, είτε μετά από καταγγελία, είτε μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, οποιοδήποτε θέμα το οποίο αφορά σε πράξεις διαφθοράς ή πράξεις εν δυνάμει διαφθοράς οποιασδήποτε υπηρεσίας και να υποβάλλει έκθεση στην αρμόδια αρχή ή στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Επίσης, θα συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς, όργανα και υπηρεσίες της ΕΕ ή άλλων κρατών για την εκπόνηση, ανάληψη, χρήση, υλοποίηση προγραμμάτων για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης. Επιπρόσθετα, η Αρχή θα συντονίζει, εποπτεύει και αξιολογεί τις δράσεις των υπηρεσιών του δημοσίου, ευρύτερου δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα σε θέματα πρόληψης και καταστολής της διαφθοράς, ενώ θα είναι αρμόδια να εκπονεί μελέτες, να εκδίδει εγκυκλίους προς τις αρμόδιες αρχές και να λαμβάνει σχετικά μέτρα προς διασφάλιση της αποστολής της.

Περαιτέρω, η Αρχή θα δέχεται καταγγελίες και θα συλλέγει πληροφορίες επί υποθέσεων διαφθοράς, παρατυπιών, υπόνοιας απάτης, έχοντας την εξουσία απρόσκοπτης πρόσβασης σε πληροφορίες, έγγραφα, αρχεία, ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων όλων των τμημάτων – διευθύνσεων, αρχών και υπηρεσιών του δημοσίου τομέα ή του ευρύτερου δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα. Όποιος αρνείται ή παραλείπει να παραχωρήσει στην Αρχή απρόσκοπτη πρόσβαση σε αυτά ή με οποιοδήποτε τρόπο παρεμποδίζει ή παρακωλύει την διεξαγωγή του ερευνητικού έργου της Αρχής είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος και σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 10,000 ευρώ.

Επιπρόσθετα, θα προχωρεί στην αξιολόγηση των κινδύνων από φαινόμενα διαφθοράς, θα υποβάλλει εισηγήσεις και προτάσεις για καταστολή και περιορισμό τους και θα καθορίζει τους δείκτες αξιολόγησης. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η Αρχή, κάθε τρεις μήνες, θα υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές συνοπτικές εκθέσεις, με τις παρατηρήσεις ή και εισηγήσεις της αναφορικά με θέματα για τον συντονισμό της δράσης, την ανάληψη πρωτοβουλιών και την υλοποίηση ελεγκτικών ενεργειών για την αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς.

Όσον αφορά τυχόν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, οποιοσδήποτε παρέχει στην Αρχή εκ προθέσεως τέτοια στοιχεία ή στοιχεία που γνωρίζει ότι είναι ανακριβή, είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση μέχρι και τρία έτη και σε χρηματική ποινή μέχρι και 50,000 ευρώ. Η Αρχή θα τηρεί μητρώο των υποθέσεων παραπόνων και ισχυρισμών που της υποβάλλονται και των υποθέσεων που διερευνά.  

Επιστροφή

© Copyright 2024, ionasnicolaou.eu, All Rights Reserved
Design & Development by Network Solutions LTD