Home ΙΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Χαιρετισμός στη Δημοσιογραφική Διάσκεψη με θέμα «Ένταξη της Διάστασης του Φύλου στις Δημόσιες Πολιτικές», στην Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης 

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση βρίσκομαι, σήμερα, μαζί σας για να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της δράσης που αναλήφθηκε από κοινού – από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, το Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης και την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση – με στόχο την ένταξη της διάστασης του φύλου στις δημόσιες πολιτικές.

Στόχος της κυβερνητικής πολιτικής είναι η εξάλειψη των νομοθετικών διακρίσεων σε βάρος της γυναίκας και η κατοχύρωση της ισότητας ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς του δικαίου.

Η Κυβέρνηση έχει θέσει ψηλά στις προτεραιότητές της την εμπέδωση της αρχής ισότητας και των ίσων ευκαιριών στην πράξη, που προϋποθέτει μεταξύ άλλων αλλαγή νοοτροπίας, προώθηση ειδικών προγραμμάτων που υποστηρίζουν και ενισχύουν τις γυναίκες στους πολλαπλούς τους ρόλους, καθώς και ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας σ’ όλα τα προγράμματα και τις πολιτικές.

Η δράση που παρουσιάζεται σήμερα, έχει ιδιαίτερη σημασία, καθότι η ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές, γνωστή και ως gender mainstreaming, έχει καθιερωθεί ως μία παγκόσμια, ολοκληρωμένη στρατηγική για την προαγωγή της διασφάλισης της ισότητας των φύλων. Μία στρατηγική, η οποία δεν περιορίζεται στη λήψη μέτρων υπέρ των γυναικών, αλλά χαράσσει πολυδιάστατες πολιτικές ισότητας, μεθοδεύει την εφαρμογή τους και αξιολογεί τον αντίκτυπό τους σε άνδρες και γυναίκες.

Η ένταξη της διάστασης φύλου λειτουργεί με γνώμονα τη διασφάλιση των δικαιωμάτων ανδρών και γυναικών σε ισότιμη βάση, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και εμπειρίες των δύο φύλων. Απώτερος στόχος είναι άντρες και γυναίκες να επωφελούνται και να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα σε όλα τα επίπεδα του οικονομικού, κοινωνικού, πολιτικού και εν γένει δημόσιου βίου. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε το gender mainstreaming από το 1996, όχι ως ένα υποκατάστατο των πολιτικών ισότητας, αλλά ως ένα πολυσήμαντο, ουσιαστικό και σημαντικό συμπλήρωμα σε αυτές.

Όπως γνωρίζετε, η δράση για ένταξη της διάστασης του φύλου στις δημόσιες πολιτικές περιλαμβάνεται στους στόχους του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών. Ωστόσο, φιλοδοξούμε η δράση αυτή να συνεχιστεί και να επεκταθεί στα πλαίσια του νέου Σχεδίου που έχει εκπονηθεί για την περίοδο 2019-2021.

Το νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης, αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών, δεδομένου ότι, πέρα από τη στοχοθέτηση και προγραμματισμό των δράσεων, θα συμβάλει στον ενδοτμηματικό και διατμηματικό συντονισμό των δράσεων και προγραμμάτων και στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης των. 

Όπως διεφάνη, μετά από τη διεξαγωγή μελέτης – στη βάση σχετικού ερωτηματολογίου –  για διάγνωση των αναγκών εκπαίδευσης στα θέματα που αφορούν την ενσωμάτωση του φύλου σε όλες τις πολιτικές, οι δημόσιοι λειτουργοί χρειάζεται να ενημερωθούν άμεσα, να ευαισθητοποιηθούν και να καταρτιστούν περαιτέρω, γύρω από θέματα ένταξης της διάστασης του φύλου στις δημόσιες πολιτικές. Στα πλαίσια αυτά, ανατέθηκε στο ερευνητικό κέντρο που ανέλαβε την εργασία αυτή, η κατάρτιση ειδικού Σχεδίου Δράσης για την εκπαίδευση στην Ενσωμάτωση της Διάστασης του Φύλου, το οποίο περιλαμβάνει θεματικές εκπαίδευσης των δημόσιων λειτουργών, καθώς και την κατάρτιση Οδηγού Ένταξης της Διάστασης του Φύλου στις Δημόσιες Πολιτικές.

Στόχος του Οδηγού, ο οποίος έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, είναι η ευαισθητοποίηση των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης, που λαμβάνουν μέρος σε διαδικασίες χάραξης πολιτικής, στην κατάρτιση των προϋπολογισμών και στον προγραμματισμό δράσεων που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στη διάσταση του φύλου. Ο Οδηγός αποτελεί ένα καινοτόμο, εύχρηστο και μεθοδολογικά δομημένο εργαλείο εκπαίδευσης των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο θα βοηθήσει ώστε κατά τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των πολιτικών να λαμβάνονται υπόψη τόσο οι ιδιαίτερες ανάγκες ανδρών και γυναικών, όσο και οι εκτιμώμενες επιπτώσεις τους σε άνδρες και γυναίκες.

Με την ευκαιρία, θα ήθελα να συγχαρώ θερμά όλους όσοι μετείχαν μέχρι σήμερα στην ολοκλήρωση αυτής της καινοτόμου και συνάμα πολύ ουσιαστικής δράσης και να τονίσω, για ακόμη μια φορά, ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλα τα προγράμματα και πολιτικές δεν αποτελεί απλώς ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης και προαγωγής θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση για ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή και πρόοδο.

Η Δημόσια Διοίκηση μπορεί να αναβαθμιστεί και να βελτιώσει σημαντικά τις δραστηριότητες της μέσω της υιοθέτησης και εφαρμογής του gender mainstreaming και είναι γι’ αυτό που καλώ όλες και όλους σας, να στηρίξετε και να συμβάλετε στην επιτυχή υλοποίηση της προσπάθειας αυτής.

Σας ευχαριστώ.
 

Επιστροφή

© Copyright 2020, ionasnicolaou.eu, All Rights Reserved
Design & Development by Network Solutions LTD